Praktikophold i FN Byen 2017-07-14T10:12:39+00:00

Praktikophold i FN Byen

Åbne praktikstillinger

UNDP

UNFPA

UNICEF Supply

Innovation Research Intern

Deadline: 1. juli 2017

UNIDO

UNOPS

ICT Internship Position

Deadline: 8. juli 2017

UN Women

WFP

WHO

FN Byen – Public Diplomacy & Communications

#UNCityzens – Personlige portrætter fra FN Byen