Mål 17 – Partnerskaber for handling 2017-08-25T17:20:55+00:00

17Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og og samarbejde. Mens udviklingsbistanden fra de udviklede lande er steget med 66 procent mellem 2000 og 2014, har en række humanitære kriser, forårsaget af konflikter og naturkatastrofer, forsat krævet  finansielle ressourcer og bistand. Mange lande har også brug for udviklingsbistand for at fremme deres vækst og handel.

Verden i dag er tættere forbundet end nogensinde før. Bedre adgang til teknologi og viden er en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation. Koordineret politikker, der vil hjælpe udviklingslandene med afvikling af deres gæld, samt øget investeringer i de mindst udviklede lande, er afgørende for at opnå bæredygtig vækst og udvikling.

Målet er at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde ved at støtte nationale planer for at nå alle verdensmålene. Gennem fremme af internationale handel og støtte til øget eksport fra udviklingslandene vil bidrage til at opnå et universelt, regelbaseret og retfærdigt handelssystem, der er fair og åbent og til fordel for alle.

Styrkelse af global solidaritet er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Mål

 • Delmål 17.1 National ressourcemobilisering skal styrkes, blandt andet gennem international støtte til udviklingslande, for at forbedre den nationale kapacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger.

 

 • Delmål 17.2 Udviklede lande skal leve fuldt op til deres officielle forpligtelser til at give udviklingsbistand, herunder mange udviklede landes løfte om at nå målet på 0,7% af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand (ODA/BNI) til udviklingslande og 0,15% til 0,20% af ODA/BNI til de mindst udviklede lande. ODA-støtter tilskyndes til at sætte et mål om at give mindst 0,20% af ODA/BNI til de mindst udviklede lande.

 

 • Delmål 17.3 Der skal mobiliseres yderligere finansielle ressourcer til udviklingslande fra forskellige kilder.

 

 • Delmål 17.4 Udviklingslande skal hjælpes til at opnå langsigtet gældsstabilitet gennem koordinerede politikker, der skal fremme gældsfinansiering og gældssanering, alt efter hvad der er passende, og den eksterne gæld for meget gældsatte fattige lande skal adresseres med henblik på at nedsætte gældspresset.

 

 • Delmål 17.5 Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

 

 • Delmål 17.6 Forbedre Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale trekantssamarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øge vidensdeling igennem gensidige aftalevilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN niveau, og gennem en global teknologi-faciliteringsmekanisme.

 

 • Delmål 17.7 Fremme udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljømæssig fornuftige teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår, herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, efter gensidig aftale.

 

 • Delmål 17.8 Teknologibanken og videnskab-, teknologi- og innovation kapacitets-opbygningsmekanismer skal operationaliseres for de mindst udviklede lande inden 2017 og der skal ske en øget brug af støtteteknologier, især informations- og kommunikationsteknologier.

 

 • Delmål 17.9 Øge international støtte til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i udviklingslande for at støtte nationale planer til implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder gennem Nord-Syd-, Syd-Syd- og trekantssamarbejde.

 

 • Delmål 17.10 Fremme et universelt, regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og retfærdigt multilateralt handelssystem under Verdenshandelsorganisationen (WTO), bl.a. gennem forhandlingskonklusionerne fra “Doha-udviklingsdagsordenen”.

 

 • Delmål 17.11 Udviklingslandenes eksport skal øges betydeligt, og der skal særligt stiles efter at fordoble de mindst udviklede landes andel af den globale eksport inden 2020.

 

 • Delmål 17.12 Der skal implementeres vedvarende toldfri og kvotefri markedsadgang for alle de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger, bl.a. ved at sikre at regler vedrørende præferenceoprindelsesland, gældende for import fra de mindst udviklede lande, er gennemsigtige og enkle, og bidrager til at give lettere markedsadgang.

 

 • Delmål 17.13 Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, bl.a. gennem koordination og kohærens af politikker.

 

 • Delmål 17.14 Der skal være bedre kohærens mellem politikker for bæredygtig udvikling.

 

 • Delmål 17.15 Der skal udvises respekt for hvert lands politiske handlerum og lederskab i forhold til at indføre og implementere politikker til udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling.

 

 • Delmål 17.16 Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

 

 • Delmål 17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

 • Delmål 17.18 Inden 2020, skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande og små østater under udvikling, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitets, opdatereret og pålidelig data, der er sorteret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre relevante kendetegn i en national kontekst.

 

 • Delmål 17.19 Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som supplerer bruttonationalproduktet og støtter den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene.